Splošni pogoji uporabe spletne platforme UnijaHub


1 Splošno

Podjetje:

 • Unija Consulting, svetovanje, d.o.o.
 • Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
 • Matična številka: 8148813000
 • Davčna številka: SI 77479513 ( Zavezanec za DDV )
 • bančni račun: SI56 3500 1000 1646 293 BKS Bank AG
 • Plačilni rok za storitve Unije Consulting je 8 dni.

Pravila in pogoji uporabe spletne platforme UnijaHub predstavljajo pravni okvir in dogovor med Uporabnikom (fizično ali pravno osebo, ki uporablja storitev UnijaHUB) in Ponudnikom (UnijaHUB). Kadar uporabnik dostopa do platforme UnijaHUB ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe in pravila, ki jih ta pravilnik uveljavlja. V kolikor se Uporabnik ne strinja s pogoji uporabe spletne platforme UnijaHUB, je ne more v celoti uporabljati. Znamka UnijaHUB, spletna stran UnijaHUB in spletna platforma UnijaHUB so last podjetja Unija Consulting, svetovanje d.o.o., Matična številka: 8148813000, Davčna številka: SI 77479513, v nadaljevanju Ponudnik.

2. Uporabniki in vsebina storitve

Platforma UnijaHUB ponuja digitalne storitve nakupa in prodaje podjetij. Storitve so dostopne na spletni domeni https://unijahub.com, so namenjene vsem Uporabnikom, ki dostopajo do interneta in sprejmejo pogoje uporabe platforme UnijaHUB ter se zavežejo, da bodo storitve uporabljali v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe, ki jih pripravlja in sprejema Ponudnik.

Spletno platformo UnijaHUB je potrebno uporabljati v skladu z njenim namenom in funkcionalnostmi. Uporabnik se zavezuje, da bo pri uporabi platforme upošteval pravila kulturnega in civiliziranega spletnega obnašanja ter dialoga. S svojo dejavnostjo na platformi, ne bo posegal v pravice Ponudnika in ostalih Uporabnikov platforme, ter jim s tem povzročal škodo, nelagodje, jih žalil ali kako drugače motil njihovo normalno uporabo platforme.

Platforma UnijaHUB uporabnikom omogoča nakup ali prodajo podjetij ali dejavnosti. Uporabniki lahko na platformo vnesejo podatke o svojem podjetju, ter pripravijo oglas za ostale Uporabnike. Pred kakršnimkoli razkrivanjem informacij, morajo Uporabniki podpisati dogovor o nerazkrivanju informacij(DNI) osebam, ki niso neposredno povezane s transakcijo. Dogovor se podpiše za vsako transakcijo (ID) posebej.

3. Registracija

Pred uporabo vseh funkcionalnosti platforme, mora Uporabnik opraviti registracijo. Registracija Uporabnika se opravi preko vnosne maske na platformi, kjer Uporabnik vnese zahtevane podatke. Uporabnik se zavezuje, da bo uporabljal in navajal le resnične in verodostojne podatke. Vsak Uporabnik lahko ima na platformi UnijaHUB le en uporabniški račun. Uporabnik najprej izvede registracijo na platformi, kjer v polja vpiše svoje osebne podatke (osebni podatki se varujejo v skladu z našo Politiko zasebnosti ). Pri drugi stopnji registracije se za uporabnika izvede tudi kratka video verifikacija registracije, preko katere Ponudnik dokončno potrdi uporabniški profil uporabnika. Šele po opravljeni video verifikaciji, lahko uporabnik uporablja vse funkcionalnosti platforme.

Uporabnikom so dostopni trije nivoji uporabe spletne strani oziroma dostopa do objavljenih podatkov na spletni strani:

 1. Dostop brez registracije - omogoča dostop do določenih splošnih vsebin in predstavitev na spletni strani.
 2. Dostop z registracijo - omogoča dostop do omejenih vsebin in podatkov v zvezi z objavljenimi oglasi.
 3. Dostop z registracijo in video verifikacijo – omogoča oddajo ponudb in oglasov, ter sklepanje dogovorov o nerazkrivanju informacij in pogodb – omogoča polno uporabo funkcionalnosti platforme UnijaHUB.

4. Vnos in vsebina oglasov - prodaja

Prodajne oglase za podjetja ali prodajo dejavnosti kreirajo Uporabniki neposredno na platformi. Uporabniki lahko na platformi UnijaHUB oddajo zahtevek za objavo oglasa za prodajo posla ali podjetja, ki ga Ponudnik objavi na podlagi sklenjene pogodbe s Ponudnikom. Ponudnik pošlje Uporabniku pogodbo v podpis tekom procesa vnašanja podatkov za pripravo prodajnega oglasa. Oglas je lahko objavljen šele, ko je pogodba med Ponudnikom in Uporabnikom sklenjena. Oglas mora biti v skladu z zahtevanimi podatki na vnosnih maskah platforme UnijaHUB. Nekateri podatki pri vnosu oglasov se črpajo neposredno iz javnih podatkovnih baz zato jih ni mogoče ročno spreminjati.

Platforma UnjiaHUB ima diskrecijsko pravico, da zavrne objavo Uporabnikovega oglasa, če meni, da je neprimeren za objavo. Ponudnik ima ne le izključno pravico odločiti ali bo objavil uporabnikov oglas, ampak tudi določiti način oz. metodo objave. Ponudnik ni dolžan obvestiti ali obrazložiti svoje odločitve, da ne bo objavil določenega oglasa uporabnika. Po svoji lastni presoji lahko Ponudnik skrajša ali preoblikuje uporabnikov oglas na katerikoli način. Ponudnik ne zagotavlja trajanja objave oglasa, njegovega shranjevanja in varnostne kopije. Ponudnik ni zavezan vrniti uporabniku njegovega oglasa.

Pravila za objavljanje oglasov na platformi UnijaHUB:

 1. Oglas mora biti napisan jeziku v katerem uporabnik uporablja platformo – na voljo so jeziki (slovenščina, angleščina, hrvaščina, srbščina, bosanščina).
 2. Oglas mora biti napisan jasno, resnično, aktualno, vsebina mora biti odraz dejanskega stanja.
 3. Prepovedano je vpisovanje zavajujočih, škodljivih in neprimernih oglasov. Prepovedano je vpisovati oglase, ki kršijo pravice intelektualne lastnine ali kakršnekoli drugo veljavno zakonodajo.
 4. Oglas za eno transakcijo se lahko na platformi objavi le enkrat, prepovedano je podvajanje istega oglasa.
 5. Platforma je namenjena le prodaji in nakupu posla in podjetij; prepovedano je vnašati oglase, ki se nanašajo na prodajo kakršnikoli drugi materialov ali storitev.
 6. Vsebina oglasa se mora nanašati le na posamezno podjetje in ne sme vsebovati podatkov za več ločenih, nepovezanih pravnih oseb.
 7. Kontaktni podatki morajo biti resnični in aktualni.
 8. Uporabnik/prodajalec lahko vnese le oglas in ponudbo za prodajo podjetja na katerem ima ustrezne pravice na deležu podjetja, ki mu daje možnost razpolaganja z deležem, ki je predmet prodaje.
 9. Uporabnik ne sme objaviti oglasa za katero koli tretjo osebo ali objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja.

Formula za vsebino oglasa, ki se ga objavi na platformi UnijaHUB, je določena s strani Ponudnika. Ponudnik lahko izbriše vsebino ali pa del vsebine oglasa, ki krši ta pravila uporabe, veljavno zakonodajo ali pa splošna načela etike in morale. Pogoj za objavo oglasa je podpis posebne pogodbe med Uporabnikom in Ponudnikom, ki zajema pravice in dolžnosti Uporabnika in Ponudnika glede oglasa za prodajo in prodaje podjetja ali posla. Ponudnik si zadržuje pravico do spremembe navodil, prospektov in drugih materialov. Cenik storitev spletne strani sprejema uprava Ponudnika in je sestavni del pogodbe o prodaji posla/podjetja, ki jo skleneta Uporabnik in Ponudnik za vsako transakcijo posebej.

5. Dovoljena uporaba in pregled oglasov - nakup

Funkcionalnosti in storitve platforme UnijaHUB so na voljo Uporabnikom le na podlagi in v skladu s temi pogoji uporabe, razen ob izrecnem pisnem dovoljenju Ponudnika. Strogo prepovedano je kakršnokoli nepooblaščeno prenašanje vsebine iz portala, kopiranje in širjenje oglasov, vključevanje na drugo spletno mesto in podobno.

V primeru uporabe spletne strani v nasprotju z določbami teh pogojev uporabe, lahko Ponudnik Uporabniku začasno prepreči dostop do platforme, če pa se kršitve ponavljajo, lahko Ponudnik trajno izbriše vse podatke Uporabnika in mu izbriše uporabniški profil. Oglase predložene s strani uporabnika v postopku registracije ponudb, lahko Ponudnik prav tako izbriše. Z izbrisom podatkov preneha uporabnikov status registriranega uporabnika, kakor tudi vse pravice, povezane s tem. Ponudnik lahko takšnemu Uporabniku prepreči ponovno sodelovanje na platformi.

Pregled oglasov in nadaljnje postopanje Uporabnikov, ki želijo v skladu z videnimi oglasi nadaljevati s transakcijami, je mogoče le, kadar Uporabnik opravi video verifikacijo, ki jo na platformi potrdi Ponudnik. Video verifikacija se opravi neposredno na platformi, v sklopu konferenčnega videoklica, kjer s strani Ponudnika pooblaščena oseba preveri istovetnost identitete Uporabnika. Identiteta se izkazuje z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom. Proces video verifikacije poteka v realnem času in ne ustvarja datotek, ki bi jih Ponudnik hranil v arhivu.

Dokumentacijo in različna gradiva, ki so prikazana na platformi UnijaHUB, lahko uporabniki naložijo z mreže za osebno domačo rabo, pri čemer je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, druga obvestila o pravicah intelektualne lastnine ali obvestila o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na UnijaHUB ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja Ponudnika, je prepovedano.

Uporabnik se zavezuje, da se ne bo posluževal nobenega izmed spodaj naštetih dejanj:

 1. Objava ali propagiranje katere koli vsebine, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in v nasprotju s temi pogoji uporabe.,
 2. Kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o tretjih osebah.
 3. Uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja.
 4. Objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin.
 5. Izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe, npr. zlasti objavljanje oglasov, ki tematsko ne sodijo na platformo UnijaHUB.
 6. Distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe.
 7. Uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, Ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju.
 8. Uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršil osebnostne pravice tretjih oseb.
 9. Kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

6. Pravice intelektualne lastnine

Vsebina platforme UnijaHUB je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Zaščita blagovne znamke UnijaHUB zajema podatke, besedila, multimedijske vsebine in drugo. Prav tako je prepovedano kakršnokoli poseganje v programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo platforme. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pogoji, ali pa je pridobljeno posebno pisno sogladje Ponudnika.

Z vnašanjem oglasov in prodajnih dokumentov v spletni vmesnik platforme UnijaHUB, prenaša Uporabnik na Ponudnika materialne avtorske pravice na vseh vnesenih vsebinah in sicer izključno tiste, ki so potrebne za namen objave na platformi UnijaHUB ter v vseh drugih medijih Ponudnika in njegovih povezanih družb v smislu 527. člena ZGD-1, pri čemer pa je prenos neizključen, ter časovno in teritorialno neomejen.

Pravice so preklicane, kadar Uporabnik sam izbriše oglas. Uporabnik jamči Ponudniku pod materialno in kazensko odgovornostjo, da za vse vsebine, ki jih objavi na platformi UnijaHUB, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo Ponudniku povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala. Lastnik znamke UnijaHUB je Ponudnik in Uporabnik ne sme uporabljati znamke UnijaHUB v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

7. Omejitev odgovornosti

Ponudnik jamči visoko kvaliteto uporabe spletne platforme UnijaHUB. Jamstvo zajema tehnične aspekte nemotene uporabe platforme, tako kot tudi vsebinsko ustreznost materialov, besedil, tekstov in ostalih gradiv na platformi. Ponudnik jamči, da platforma ne bo vsebovala nezakonitih in spornih elementov, trojanskih konjev in podobnih skript, ki bi lahko škodili omrežni infrastrukturi. Kljub temu, je storitev UnijaHUB takšna kot je in je brez kakršnegakoli jamstva za delovanje.

Delovanje platforme in omejitev odgovornosti glede delovanja:

 1. UnijaHUB ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost platforme UnijaHUB.
 2. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe platforme UnijaHUB, zaradi zaupanja v vsebino storitve platforme UnijaHUB, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo platforme UnijaHUB.
 3. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika.
 4. Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje platforme UnijaHUB.
 5. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje platforme UnijaHUB, če meni, da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo. Ponudnik storitve UnijaHUB si pridržuje pravico, da kadarkoli in iz kateregakoli razloga omeji ali prekine obratovanje platforme UnijaHUB, če je mnenja, da je to potrebno.

8. Sprememba pogojev uporabe

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

Brezovica pri Ljubljani 21.8.2019

Imate vprašanje?

Potrebujete pomoč ali nasvet pri uporabi UnijaHub portala?

Kontaktirajte nas preko emaila

info@unijahub.com

Ali nas pokličite

+386 1 360 2013